billede 1

Materialer

border

Opal

Dannet af kiselsyre (SiO2.nH2O). Vandindhold i alm. opal er ml. 10- 21 %, men i Ædelopal ml. 6-10 %.
Alm. opal er som regel opak og farveløs (kaldes Potch).
Ædelopal har et rigt spekter af mange farver.
Opalens bundfarver er dannet af forskellige metaloxyder, som er fanget i kiselsyren.
Ædelopal har en struktur bestående af små sfærer på ml. 0,0001 – 0,0005 m.m. i diameter og de ligger i ordnede rækker og lag. Dette bevirker en tredimensionel brydning af lys og giver opalen det unikke farvespil. Der findes mange forskellige typer ædelopal, navn og beskrivelse varierer lidt fra sted til sted.

Eks.:
Sort opal har en sort til grålig bund, hvilket giver dybde i det store farvespil.
Chrystal opal er transparent/translucent og giver forskellige farver fra sig alt efter den baggrund stenen får i et smykke.
Ildopal viser lyn i gult/orange/rødt i en transparent til translucent gullig/rødlig bundfarve.
Boulderopal slibes så ædelopal danner overflade på moderstenen.
Boulder matrix opal har et netværk (anastomose) af ædelopal dannet med jernsten el. jernholdigt sandsten.

border

Rav

DHårdhed (Mohs skala) 2 -3
Består af: Kul (C), brint (H), ilt (O), svovl (S).
Sammensætningen kan variere, f.eks.: C12H2O, C10H16O…
Svovlindholdet giver den gullige farve og rav har typisk farve fra gul til rød/brun, men kan, om end sjældent, fremtræde næsten farveløs.
Rav kan indeholde små luftblærer, som er bestemmende for gennemskinneligheden. Således indeholder klart rav ingen eller få luftblærer hvorimod det opake, hvide rav, ”mælkerav”, kan indeholde op mod 900.000 luftblærer pr. mm3.
Når rav ældes eller udsættes for sollys bliver overfladen mørkere.

border

Opal - english

Is formed of silica in an aqueous solution. It`s chemical formula is SiO2.nH2O. Common opal may contain between 10-21 % water, while precious opal contains between 6-10 % water.
Common opal is usually opaque and has no play of colour (called Potch).
Precious opal has a characteristc play of spectral colours.
The background colours of precious opal is formed by different metal oxides caugt in the silica.
The brilliant play of colours in precious opal is due to the mineral structure, which is composed of numerous minute spheres from 0.0001-0.0005 m.m. in diameter, packed in orderly rows and layers. This acts as a threedimensional diffraction grating of transmitted light and gives the opal it`s play of colours.
There are many types and varieties of precious opal. Names and descriptions vary slightly from place to place.

Ex.:
Black opal has a black to greyish background, which gives depth to the play of colours.
Chrystal opal is transparent/ translucent and shows different flashes of colour, depending on the background it is given in a jewellery setting.
Fireopal shows flashes of yellow/orange/red on a transparent to translucent yellowish/red background.
Boulderopal is cut to show a layer of precious opal on the natural background of motherstone, ironstone or ferruginous sandstone.
Boulder matrix opal has an anastomising network of precious opal in the motherstone, ironstone or ferruginous sandstone.

border

Amber

Hardness (Moh`s scale) 2-3
Is an organic fossilised resin (30-50 millions year sold).
The composition of amber is: Carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O), sulphur (S).
The contents may vary, f.ex.: C12H2O, C10H16O…
Sulphur contents are responsible for the yellow colour and amber typically has colours from yellow to /red/brown, but the amber can, though seldom, appear almost colourless.
Amber may contain a large concentration of small airbubbles, which determine the transparency.
Clear amber has thus no or few airbubbles, whereas the opaque and white amber, ”milkamber”, can contain up to 900,000 airbubbles pr. mm³.
When amber ages or is exposed to sunlight the surface will become dark.

border

Opal - deutsch

Aufgebaut aus Kieselsäure (SiO2.nH2O). Der Wasser-inhalt kann in gewöhnlichem Opal von 10 % bis zu 21 % betragen, aber in Edel-Opal zwischen 6-10%.
Normal ist Opal undurchsichtig und farblos (genannt Potch).
Edel-Opal hat ein grosses spiel von vielen farben.
Edel-Opals Struktur besteht aus kleinen Sphären von ml. 0,0001-0,0005 m.m. im Diameter und die liegen in geordneten Reihen und Lagen. Dieses gibt dem Opal das specielle Farbenspiel, durch die 3-dimensionale Brechung des Lichtes.
Es gibt viele verschiedene Arten des Edel-Opals, Name und Beschreibung variert von Ort zu Ort.

Eks.:
Schwarz Opal hat einen schwarz-grauen Hintergrund, welches Tiefe in dem grossen Farben-Spiel gibt.
Christal Opal ist durchsichtig und hat ein verschiedenes Farbenspiel, alles abhängig von dem Hintergrund, dem man dem Edelstein gibt.
Feur Opal zeigt Blitze von gelb/orange/rot auf, die durch einen transparenten bis translucenten gelblich-rötlich Hintergrund gebildet wird.
Boulder Opal wird geschliffen, sodass der Edel-Opal die Oberfläche vom Mutterstein bildet.
Boulder Matrix Opal hat ein Netzwerk (anastomose) von Edel-Opalen, das mit Eisenstein oder Eisen-haltigem Sandstein aufgebaut ist.

border

Bernstein

Harte (Mohs Skala) 2-3
Bestandteil: Kohle(C), Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Schwefel (S). Die Verbindungen können varieren z.B.: C12H2O, C10H16O.
Der Schwefel-inhalt gibt dem Bernstein die gelbe Farbe und sonst hat Bernstein die Farbe gelb bis rot/braun, und selten ist Bernstein beinahe farblos.
Bernstein kann kleine luftblasen enthalten, die bestimmen die Klarheit, sodass durchsichtiger Bernstein keine oder nur wenige Luftblasen enthält. Der weiss-gelbe Bernstein (Milch-Bernstein) kann bis zu 900.000 Luftblasen pr.
Kubikmillimeter enthalten.
Wenn Bernstein altert oder Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird die Oberfläche dunkler.

border
border border border border